foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


15 841 21 43
pp1.nisko@gmail.com

Miło nam poinformować, że pierwszy raz w historii naszego przedszkola grupy " Pszczółki" i " Wędrowniczki" biorą udział w realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego " Piękna Nasza Polska Cała".

Główne cele i założenia projektu:

- kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycję Polski,

- kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

-dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,

-poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,

-uwrażliwianie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

-przybliżanie sylwetki wybranych bohaterów narodowych

-budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy

-kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praz - znajomości swojej wartości jako człowieka.

Termin realizacji : 25 wrzesień 2021 roku do 25 czerwca 2022 roku.

 

 

 

 

Drodzy Rodzice w grupie „ Wędrowniczki” w roku szkolnym 2021/2022 realizowany będzie

 

                                             Program  autorski

                                        „Sprawny przedszkolak”

                                        Przedszkole Nr 1 w Nisku

                                        ROK SZKOLNY 2021/2022               Opracowała: Beata Jagiełło

INFORMACJE O PROGRAMIE

Nazwa programu: „Sprawny przedszkolak”

Miejsce realizacji: Przedszkole nr1 w Nisku

Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022

Harmonogram zajęć:  2 razy w tygodniu po 30 min

Uczestnicy programu: Grupa dzieci 6 letnich   „Wędrowniczki”

Realizator programu: Beata Jagiełło

 

 

PIRAMIDA RUCHU

Ruch jest potrzebny, aby nasz organizm utrzymać w dobrym zdrowiu. Sprawia, że jesteśmy silniejsi oraz bardziej wytrzymali na zmęczenie. Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ nie tylko na nasze ciało – poprawia ona także samopoczucie i zapewnia dobry nastrój. Pozwala też na zachowanie odpowiedniej wagi ciała.

Ruch jest naturalną potrzebą a jednocześnie niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju dziecka. Aktywność fizyczna przyjmuje różną postać, w zależności od wieku, fazy rozwoju czy osobistych preferencji dziecka. Ale niezależnie od tego, czy jesteśmy opiekunami raczkującego malca, czy szalejącego na deskorolce nastolatka naszą rolą jest towarzyszenie dziecku w jego aktywności fizycznej: wspieranie go i motywowanie do działania.

Według Światowej Organizacji Zdrowia minimalna dzienna dawka ruchu dla dzieci i młodzieży to 60 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej. Co ważne, zaleca się by aktywność ta była dopasowana do wieku i możliwości dziecka oraz miała atrakcyjną formę.

Jak zatem spełnić te wymagania?

- Ćwicz razem z dzieckiem!

- Bawcie się!

- Próbujcie nowości!

Zdrowy ruch wzmacnia dziecięce kości i mięśnie, odżywia i dotlenia mózg, poprawia także przemianę materii – wyjaśnia doktor Jan Wiśniewski. Aktywność fizyczna korzystnie wpływa także na pracę układu nerwowego. Wiele badań wykazuje, że dzieci sprawne fizycznie osiągają lepsze wyniki w nauce.

                W ZDROWYM CIELE  -  ZDROWE I SZCZĘŚLIWE DZIECKO!

 

W obecnych czasach zauważamy spadek spontanicznego zapotrzebowania na wysiłek fizyczny, który jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Coraz więcej dzieci ma problemy z nadwagą, za którą idą dalsze problemy zdrowotne. Zabawy ruchowe i przebywanie na świeżym powietrzu zastępowane są dzisiejszymi wynalazkami techniki - komputery, konsole do gier, DVD itp.

W wieku przedszkolnym u dzieci zaczyna się żywy i wielokierunkowy rozwój ruchowy. Dzieci są bardzo podatne na kształtowanie się nawyków niezbędnych dla zdrowia, właściwego rozwoju, sprawności fizycznej i zdolności ruchowych.

Sprawność fizyczna zależy od wieku i poziomu rozwoju psychofizycznego, ale przede wszystkim od dotychczasowych działań i nabytych umiejętności.

Dzięki gimnastyce całego ciała kształtuje się sylwetka, ale także gibkość i skoczność. Dzieci uczą się kontrolować ruch i swoje ciało, poznają swoje możliwości. Zajęcia łączące zabawę, ruch i muzykę sprawiają, iż dzieci się ośmielają, nabierają pewności siebie, poznają swoje ciało i możliwości, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami.

Zgodnie z przysłowiem „W zdrowym ciele zdrowy duch” już od najmłodszych lat należy w dzieciach zaszczepiać miłość do sportu, do ruchu w różnych formach, by mogły się dobrze rozwijać we wszystkich sferach życia.

Program autorski pt.  „Sprawny przedszkolak" został przygotowany zgodnie z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego opublikowaną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r

 

Program „Sprawny przedszkolak” skierowany jest do dzieci w wieku 6 lat grupa       „Wędrowniczki”

 

Głównym celem programu jest:


- promocja zdrowego stylu życia;

- zachęcenie do aktywności fizycznej, ruchu w celu wyrobienia w dzieciach (przedszkolakach) naturalnej potrzeby/nawyku aktywnego spędzania czasu w życiu dorosłym

- zachęcenie i wytworzenie u dzieci potrzeby regularnej aktywności fizycznej;

- spędzanie czasu na świeżym powietrzu;

- wspomaganie rozwoju psychofizycznego;

- przekonanie, że aktywność ruchowa daje wspaniałą zabawę, wielką przyjemność, korzyści dla całego organizmu, relaks;

- odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych.

Cele szczegółowe:

- zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną:

- uświadomienie dzieciom ich możliwości;

- znajomość różnych rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw;

- rozwijanie umiejętności wykonywania podstawowych ćwiczeń z zakresu aktywności fizycznej;

- nabywanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa w  grupie;

- nabywanie świadomości poczucia własnego ciała.

Treści nauczania i działania edukacyjne:

Dbałość o właściwy i wszechstronny rozwój umiejętności i sprawności ruchowej obejmuje różne etapy i działania:

 1. Przekazanie podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas zajęć.
 2. Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku.
 3. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu nazewnictwa części ciała  i konkretnych ćwiczeń.
 4. Oswojenie z przyborem - piłka, szarfa, woreczek, skakanka, itp.
 5. Ćwiczenia w formie zabaw rozwijające zwinność, zręczność, gibkość.
 6. Ćwiczenia koordynacyjne całego ciała.
 7. Nauka panowania nad swoimi emocjami w trakcie gier i zabaw  z elementami współzawodnictwa, rywalizacji.
 8. Wykształcenie nawyku dokładnego wykonywania poszczególnych czynności.
 9. Umożliwienie dzieciom współtworzenia zajęć -  wybór ćwiczeń, zabaw, gier.
 10. Poznanie istoty fair-play w rywalizacji sportowej.

 

Metody i formy:

Metody działań z dziećmi w czasie zajęć ruchowych powinny wspomagać ich rozwój w wielu sferach: poznawczej, motorycznej, emocjonalnej. Powinny być dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Metody stosowane w trakcie zajęć :

 1. Metody odtwórcze:

- zabawy naśladowcze,

- metoda zabawowo-naśladowcza,

- metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa),

- metoda ścisła.

 1. Metody twórcze:

- metoda opowieści ruchowej

- gimnastyka twórcza R. Labana

- metoda K. Orffa

- gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów

 1. Metody intensyfikujące zajęcia ruchowe:

- metoda stacyjna

- metoda zadań dodatkowych

- indywidualna- tor przeszkód i ścieżka zdrowia

Formy:

 

- grupowa

Zajęcia mogą być prowadzone także w formie: aerobiku, zumby, strechingu, z użyciem chusty animacyjnej,  relaksacyjnej, połączenie przyjemnego z pożytecznym.

 

SPODZIEWANE EFEKTY DZIAŁAŃ EDUKACJI RUCHOWEJ

Dziecko:

- wie, że  aktywność ruchowa jest niezbędna dla zdrowia,

- zna zasady zachowania podczas zajęć i zasadę fair-play w sporcie

- jest otwarte, koleżeńskie, twórcze i pewne siebie

- panuje nad swoimi emocjami podczas różnych czynności związanych z elementami współzawodnictwa

- potrafi wykonywać poznane wcześniej ćwiczenia gimnastyczne

- potrafi czerpać radość ze wspólnie spędzonego czasu

- potrafi aktywnie wypoczywać

- zna zasady bezpieczeństwa i przestrzega ich

 

Rodzic:

- rozwija świadomość wpływu swoich działań wychowawczych na zdrowie dziecka, - rozwija zamiłowanie do aktywnego spędzania czasu ze swoim dzieckiem.

Nauczyciel:

- doskonali swój warsztat pracy

- promuje przedszkole w środowisku lokalnym

- rozwija zamiłowanie do uprawiania sportu wśród dzieci i rodziców

- rozwija i doskonali umiejętność współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami

 

 

EWALUACJA

Poprawnie przygotowany program wymaga zbadania jego wartości, co wiąże się z jego skutecznością, a zatem również odpowiedzią na pytanie o realizację zamierzonych celów. Skuteczność odnosi się do stopnia w jakim zamierzony cel danego działania jest rzeczywiście osiągany w praktycznym działaniu. W praktyce nie zawsze osiąga się pełnię zamierzonych celów, ale badania ewaluacyjne pomogą wskazać w jakim stopniu zostały one osiągnięte. Ewaluacja programu oparta będzie o:

- obserwację dzieci podczas zabaw, zajęć i ćwiczeń ruchowych;

- przeprowadzanie indywidualnych testów sprawnościowych ( w początkowej i końcowej fazie programu);

- informacji o sprawności dziecka poza środowiskiem przedszkolnym uzyskanej podczas ankiety (wywiadu)z rodzicami.

Wyniki ewaluacji ankiety(wywiadu) dla rodziców i kart obserwacji osiągnięć dzieci(I i II półrocze) zostaną opracowane w formie opisowej i przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w czerwcu 2021 r.

 

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ RUCHOWYCH

Wrzesień 2021

 1. Temat: Sprawny Przedszkolak
 2. Informacje organizacyjne, zapoznanie dzieci z programem „Sprawny przedszkolak”
 3. Pogadanka z biegaczem Grupy Biegowej Planeta Nisko na temat: „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 4. Wdrażanie do odpowiedniego ubioru podczas ćwiczeń
 5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych w sali i na powietrzu

- Gry i zabawy orientacyjno-porządkowe

- Zabawy bieżne w terenie

 

Październik  2021

 1. Temat: Sport to zdrowie.
 2. Uświadomienie znaczenia uprawiania sportu życiu
 3. Zachęcenie do systematycznej aktywności ruchowej
 4. Wyrabianie swobody i szybkości biegu, wytrzymałości
 5. Doskonalenie orientacji i spostrzegawczości w biegu
 6. Koordynacja ruchów ramion i nóg

- Ćwiczenia rozluźniające

-  Gry i zabawy bieżne wpływające na kondycję całego ciała

-  Sprinty na dystansie 60m

 

 1. Temat: Rozciągać i przeciągać się.
 2. Kształtowanie właściwej postawy ciała
 3. Kształtowanie gibkości i elastyczności ciała

- Ćwiczenia obwodowe,

- Ćwiczenia odprężające i rozprostowujące kości

- Ćwiczenia z przyrządem

 

 1.     Temat: Zumba dla każdego.
 2. Nabieranie płynności ruchowej
 3. Rozwijanie gibkości ciała
 4. Kształtowanie ekspresji i koordynacji ruchowej

- Proste kroki taneczne,

- Kombinacja ruchów i motywująca muzyka

 

Listopad 2021

 1.      Temat: Głowa, ramiona, kolana, pięty.
 2. Wzmacnianie karku, ramion, mięśni nóg i brzucha
 3. Zwrócenie uwagi na prawidłowy oddech w trakcie wykonywania ćwiczeń

- Ćwiczenia i  zabawy wpływające na kondycję całego ciała

 

 1.      Temat: Rzucamy, toczymy, celujemy.
 2. Zwrócenie uwagi na poprawność ruchów, sprawność rzutów i chwytów, dokładność celowania
 3. Kształtowanie umiejętności toczenia przyboru

- Ćwiczenia z rzutem, chwytem,

- Rzuty na odległość i do celu,

- Ćwiczenia z toczeniem piłki

 

 1. Temat: Dla każdego coś miłego.
 2. Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie
 3. Czerpanie przyjemności ze wspólnie spędzonego czasu
 4. Rozwijanie ekspresji i inwencji twórczej

- Gry, zabawy i ćwiczenia wybrane przez dzieci

 

 1. Temat: Szybciej, wyżej, dalej.
 2. Doskonalenie różnych form podskoków rytmicznych

2, Kształtowanie umiejętności poprawnego odbicia jednonóż i obunóż z miejsca i w ruchu i poprawnego lądowania

 1. Podnoszenie usprawnienia skoku w dal i wzwyż oraz zeskoków w głąb
 2. Wykonywanie łatwych form podskoków i przeskoków

- Ćwiczenia i zabawy z elementami podskoków, wyskoków, przeskoków

 

Grudzień 2021

 1. Temat: W dobrej kondycji: zręczność i koordynacja.
 2. Zwrócenie uwagi na koordynację ruchów
 3. Kształtowanie wytrzymałości i zręczności
 4. Utrzymanie ciała w dobrej kondycji

- Rzut do celu

- Ćwiczenia wymagające utrzymania równowagi

- Ćwiczenia ze wstążką

 

 1. Temat: Aerobic- taniec i gimnastyka.
 2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych
 3. Rozwijanie ekspresji i gibkości ciała

- Dynamiczne ćwiczenia przy energetycznej muzyce

 

 1. Temat: Gimnastyka dla każdego.
 2. Wyrabianie podstawowych cech motorycznych
 3. Rozwijanie umiejętności poruszania się w grupie
 4. Reagowanie na umowne sygnały słowne i dźwiękowe
 5. Wszechstronny i harmonijny rozwój układu mięśniowego

- Ćwiczenia w różnych pozycjach (stanie, klęk, siad, leżenie)

-Ćwiczenia z przyborami

- Ścieżka zdrowia

 

Styczeń 2022

 1. Temat: Utrzymuję równowagę.
 2. Kształcenie umiejętności utrzymywania równowagi w różnych sytuacjach życia codziennego
 3. Wyrabianie poczucia równowagi w staniu, w ruchu, na zwężonych i podwyższonych powierzchniach

- Proste formy zabaw i ćwiczeń równoważnych

 

 1. Temat: Jestem zwinny jak lampart.
 2. Podtrzymywanie naturalnej gibkości kręgosłupa

2.Wyrabianie swobody ruchów

 1. Wzmacnianie mięśni tułowia, szyi, pasa barkowego, ramion
 2. Przeciwdziałanie wadom postawy

- Zabawy na czworakach z naśladowaniem ruchów zwierząt

-  Przejście na czworakach w formie zadaniowej

- Chód na czworakach w pozycji odwrotnej, w podporze na trzech kończynach

- Toczenie się z boku na bok, pełzanie i czołganie

 

 1. Temat: Tańce- hulańce.
 2. Wyrabianie płynności ruchowej
 3. Kształtowanie koordynacji ruchowej
 4. Rozwijanie ekspresji i inwencji twórczej

- Gimnastyka przy dynamicznej muzyce

- Aerobik

 

 1. Temat: Sprawne ręce i nogi.
 2. Wzmacnianie mięśni kończyn górnych i dolnych
 3. Zwracanie uwagi na precyzję wykonywanych ćwiczeń
 4. Doskonalenia sprawności motorycznych

- Ćwiczenia usprawniające pracę dłoni i stóp

- Ćwiczenia z przyborami: woreczki, jeżyk

 

 1. Temat: Wesołe ćwiczenia.
 2. Stworzenie przyjemnej atmosfery w grupie
 3. Uświadomienie, że ruch to zdrowie i przyjemność

- Zabawy i ćwiczenia wybrane przez dzieci

- Tor przeszkód

- Ćwiczenia poprawiające kondycję całego ciała

 

Luty 2022

 1. Temat: Hartuj się!
 2. Uświadomienie, że uprawianie sportu wzmacnia i hartuje organizm
 3. Kształtowanie nawyku systematycznego uprawiania ruchu na świeżym powietrzu bez względu na pogodę i porę roku
 4. Poprawa elastyczności
 5. Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej, odwagi, siły woli, zdyscyplinowania
 6. Kształtowanie cech motorycznych; szybkości, siły, mocy, skoczności, zwinności, zręczności, wytrzymałości poprzez naturalne, użyteczne formy ruchu
 7. Wyrabianie samodzielności, zaradności, wytrwałości

- Ćwiczenia oddechowe, rozciągające i wzmacniające całe ciało

- Zabawy na śniegu i lodzie

- Spacery

 

 1. Temat: Trafiam do celu.
 2. Przestrzeganie zasad wykonywania rzutów i chwytów obiema i jedną ręką
 3. Zwracanie uwagi na poprawność ruchów

- Ćwiczenia i zabawy rzutne z użyciem przyboru: woreczki, piłeczki, obręcze

 

 1. Temat: Jestem skoczny.
 2. Kształtowanie właściwej postawy przy wykonywaniu skoków i podskoków
 3. Usprawnienie wykonywania łatwych form podskoków
 4. Doskonalenie umiejętności odbicia i lądowania

- Przeskakiwanie przez przeszkody

- Tor przeszkód

- Zabawy  bieżne z użyciem przyboru

 

 1. Temat: Zdrowy kręgosłup.
 2. Wzmacnianie pracy mięśni grzbietu, brzucha i ramion
 3. prawidłowego oddychania i utrzymania prawidłowej postawy ciała
 4. Rozciąganie i uelastycznianie mięśni

- Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu

- Zabawy naśladujące ruchy zwierząt

- Gimnastyka korekcyjna

- Stretching dla dzieci

- Ćwiczenia relaksacyjne

 

Marzec 2022

 1. Temat: Gry i zabawy na wesoło.
 2. Wyrabianie szybkości, zwinności i zręczności
 3. Reagowanie na różne znaki i umowne sygnały
 4. Budzenie radość ze wspólnych zabaw

- Zabawy bieżne i orientacyjno- porządkowe

- Zabawy z chustą animacyjną

 

 1. Temat: Rozciąganie i wzmacnianie.
 2. Kształtowanie poprawnej postawy ciała
 3. Wyrabianie zwinności, zręczności i gibkości
 4. Poprawa ogólnej kondycji organizmu

-Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające ciało

- Pilates dla dzieci

 

 1. Temat: Zawody sportowe są zdrowe.
 2. Przestrzeganie zasady fair – play w rywalizacji sportowej
 3. Wyrabianie umiejętności radzenie sobie z porażką
 4. Czerpanie przyjemności ze wspólnych zabaw oraz radości i dumy z wygranej

- Gry i zabawy z podziałem na drużyny

- Wyścigi

- Bieg na dystansie 50-100m

 

 1. Temat: Podskoki i piruety.
 2. Rozwijanie umiejętności ćwiczenia z przyborem, np. wstążką, chustą , laską, kółkiem ringo, krążkiem itp.
 3. Rozwijanie płynności ruchowej
 4. Wyrabianie właściwej postawy ciała

- Ćwiczenia ogólnorozwojowe

- Proste kroki taneczne z przyborem

 

Kwiecień 2022

 1. Temat: Ręce i nogi idą w ruch.
 2. Ćwiczenie precyzyjnych ruchów
 3. Trenowanie umiejętności koordynacji ruchowej

- Ćwiczenie palców rąk i stóp z użyciem przyboru

- Ćwiczenia wzmacniające kończyny górne i dolne

 

 1. Temat: Tańce, zabawy afrykańskie i indiańskie.
 2. Rozwijanie ekspresji i gibkości ciała
 3. Doskonalenie koordynacji ruchowej

- Ćwiczenia, zabawy i tańce przy gorących rytmach muzyki afrykańskiej i indiańskiej

 

 1. Temat: Równowaga to podstawa.
 2. Wyrabianie umiejętności utrzymywania równowagi w staniu, w ruchu na zwężonych i podwyższonych powierzchniach
 3. Zwracanie uwagi na dokładne wykonywanie ćwiczeń

- Zabawy i ćwiczenia równoważne z użyciem przyboru

 

 1. 27.    Temat: Rozciągam się jak guma.
 2. Rozwijanie gibkości i elastyczności ciała
 3. Doskonalenie koordynacji ruchowej
 4. Kształtowanie odporności na urazy
 5. Kształtowanie sylwetki

- Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe wpływające na kondycję całego ciała

- Stretching dla dzieci

 

 1. Temat: Trenujemy- boksujemy.
 2. Rozwijanie koordynacji ruchowej
 3. Precyzyjne i poprawne wykonywanie ćwiczeń
 4. Rozwijanie sportowego ducha rywalizacji i poczucia własnej wartości

- Intensywne ćwiczenia rąk i nóg ze skakanką

- Ćwiczeni przy muzyce

 

Maj 2022

 1. Temat: Ruch to zdrowie.
 2. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 3. Wzmacnianie mięśni brzucha, nóg i pośladków
 4. Rozwijanie zmysłu równowagi
 5. Wszechstronny, harmonijny rozwój układu mięśniowego

- Ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn dolnych i brzucha

 

 1. Temat: Gimnastyka dla smyka.
 2. Pobudzanie procesów myślenia, spostrzegania, refleksyjnego reagowania
 3. Wyrabianie wytrzymałości i szybkości ruchów
 4. Zwrócenie uwagi na poprawność i skoordynowanie ruchów ramion i nóg
 5. Doskonalenie umiejętności pracy w grupie

- Ćwiczenia z przyborem

- Wyścigi

- Ćwiczenia w różnych formach ustawień

 

 1. Temat: Piłka goni piłkę.
 2. Zwracanie uwagi na poprawność ruchów, sprawność podrzucania piłki w górę i chwyt oburącz w miejscu, w chodzie i lekkim biegu
 3. Dokładność celowania oraz toczenia przyborem
 4. Rozwijanie umiejętności rzutu, chwytu, celowania i kozłowania piłki

- Ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek

 

 1. Temat: Esy- floresy- ćwiczenie z przyborem.
 2. Rozwijanie płynności ruchowej, cech motorycznych takich jak: zwinność i zręczność
 3. Doskonalenie umiejętności pracy z przyborem
 4. Rozwijanie ekspresji twórczej

- Ćwiczenia z wykorzystaniem wstążki i chusty

 

Czerwiec 2022

 1.   Temat: To, co gepardy lubią najbardziej.
 2. Budowanie przyjaznej i zdrowej atmosfery sportowej
 3. Radość ze wspólnie spędzonego czasu
 4. Uświadomienie, że można aktywnie wypoczywać
 5. Wyrabianie swobody i szybkości biegu, wytrzymałości
 6. Doskonalenie orientacji i spostrzegawczości w biegu

- Ćwiczenia i zabawy wybrane przez dzieci

-  Poprawa kondycji całego ciała

-  Zabawy bieżne

- Biegi na dystansie 50-100m

 

 1. Temat: W pionie i w poziomie.
 2. Kształtowanie prawidłowej postawy
 3. Doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się
 4. Wzmacnianie kończyn dolnych i mięśni brzucha

- Ćwiczenia w pozycji stojącej i leżącej wzmacniające brzuch i kończyny dolne

 

 1. Temat: Gimnastyka przy muzyce.
 2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe
 3. Rozwijanie płynności ruchowej

- Wykonywanie ćwiczeń i prostych układów tanecznych przy muzyce

 

 1. Temat: Wyginamy się i ścigamy.
 2. Rozwijanie wytrzymałości, zwinności i zręczności
 3. Wyrabianie kondycji ruchów
 4. Zapobieganie otyłości i chorobom związanym z nadwagą
 5. Aktywnie uczestniczymy w imprezach sportowych

- Ćwiczenia rozciągające

- Skoki

- Biegi na dystansie 50-100m

- Wyścigi

 

Przewidywane imprezy sportowe:

 

 1. Dzień Sportu –  kwiecień 2022

 

 1. Piknik rodzinny - czerwiec 2022

 

 1. Biegi dla dzieci w ramach Dni Niska -  lipiec 2022

 

 

Bibliografia:

Demeter R., Wesołe ćwiczenia. Gimnastykujemy się z naszymi dziećmi, wyd. PZW

Nitsch C., prof. dr Huther G., Wspieranie rozwoju dziecka, wyd. Olesieju

Owczarek S., Gimnastyka przedszkolaka, wyd. WSiP

Wlaźnik K., Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Wychowanie fizyczne w przedszkolu, wyd. Juka. - Żukowska Z. „ Ja , zdrowie, ruch”. Warszawa 2000

Okoń W. „ O zabawach dzieci”. Warszawa WSiP 1950

Trześniowski R. „Zabawy i gry ruchowe.” Warszawa WSiP 1995

Vopel K.W „ Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat”.Kielce 1999

 1. Gniewkowski W. , Wlaźnik K. „ Wychowanie fizyczne”,

      WSiP, Warszawa 1985

      Ćwiczenia wg. Owczarek S. „ Gimnastyka przedszkolaka”, WSiP, Warszawa

2001

Wspomaganiu rozwoju dziecka”, WSiP, Warszawa 1996

Zofia Makowska „Przedszkolaki ćwiczą”, Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2014

 1. Berny Brazelton „Emocjonalny i fizyczny rozwój twojego dziecka przez

pierwsze lata życia”, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2003

D Chauvel, Ch. Noret „Zabawy relaksacyjne dla przedszkolaków”, Wydawnictwo

Cyklady, Warszawa 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE „SPRAWNY PRZEDSZKOLAK”

 

 

 1. Jakie formy spędzania wolnego czasu preferuje pana/pani dziecko?

…...................................................................................................................................

 1. Czy w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, zaobserwował pan/pani wzrost poziomu sprawności ruchowej swojego dziecka?.

….....................................................................................................................................

 1. Czy uważają państwo, że udział w zajęciach realizowanych w ramach programu „Sprawny przedszkolak” miał wpływ na rozwój fizyczny waszego dziecka?.

….......................................................................................................................................

 1. Czy chciałby pan/pani aby dziecko nadal uczestniczyło w dodatkowych zajęciach ruchowych w przedszkolu?

…........................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

 

 

 

KARTA OBSERWACJI UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH DZIECKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W PROGRAMIE „SPRAWNY PRZEDSZKOLAK”

 

Imię, Nazwisko dziecka …..............................................

Data urodzenia …............................................................

 

 

TEST SPRAWNOŚCI

 

Zadania/ćwiczenia

I półrocze

/listopad 2020/

II półrocze

/czerwiec 2021/

 

1. Chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych

 

 

2. Biega omijając przeszkody

 

 

3. Wykonuje 3 podskoki obunóż

 

 

4. Stoi na jednej nodze (minimum 5 sek.)

 

 

5. Wykonuje 3 podskoki na jednej nodze

 

 

6. Potrafi przejść tip - topami po linii

 

 

7. Wykonuje 5 przysiadów

 

 

8. Biegnie do mety (dystans ok. 50 metrów)

 

 

9. Rzuca piłką do partnera

 

 

10. Łapie piłkę

 

 

11. Przekracza niskie przeszkody

 

 

12. Przepełza pod przeszkodą

 

 

13. Toczy piłkę do celu (ok. 15 metrów)

 

 

14. Potrafi chodzić na palcach

 

 

15. Schodzi po schodach krokiem naprzemiennym

 

 

                                                                                  Razem:                                     Razem:

Legenda:

3- potrafi

2- ma problemy

1- nie potrafi

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

PREZENTACJA

LICZNIK ODWIEDZIN

808564
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
376
1304
2398
6151
808564

2022-08-10 13:08