foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


15 841 21 43
pp1.nisko@gmail.com

 

M I S J A   P R Z E D S Z K O L A 

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiąganie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z konwencji o prawach dziecka. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, kreślone w zmienionym rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

W I Z J A   P R Z E D S Z K O L A

Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw  w zakresie co najmniej podstawy programowej.

Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają jego rozwój.

Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.

Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie, jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.   

 

P R O C E S Y   W S P O M A G A N I A   R O Z W O J U   I   E D U K A C J I

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole respektuje 5 najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 1. Zasadę zaspokajania potrzeb dziecka.
 2. Zasadę aktywności.
 3. Zasadę indywidualizacji.
 4. Zasadę organizowania życia społecznego.
 5. Zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie, bezpieczeństwo. Wdrażane są również do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

SYLWETKA  ABSOLWENTA 

Dziecko kończące przedszkole posiada:

 • Motywację do uczenia się oraz do wysiłku intelektualnego,
 • Umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych

wiadomości, umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,

 •  Umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • Umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 •  Umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
 • Odpowiedni poziom samodzielności,
 • Gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 •  Podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym.

 Dziecko kończące przedszkole przestrzega:

 • Praw innych ludzi,
 • Zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • Zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm,

 Dziecko kończące przedszkole dostrzega i szanuje:

 • Potrzeby innych ludzi,
 • Odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • Symbole narodowe,
 • Środowisko naturalne.

 Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:

 • Występować publicznie,
 • Dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • Wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • Prosić o radę i pomoc.

 

 

 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

PREZENTACJA

LICZNIK ODWIEDZIN

1345500
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Łącznie
222
1485
4075
31984
1345500

2024-02-29 03:21